Zakład Przetwarzania Zużytego
Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego w Bolęcinie k/Chrzanowa

wiecej

BIOSYSTEM SA

działa jako spółka matka konsolidująca grupę firm działających w sektorze ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Spółka pełni funkcję dostarczyciela kapitału, inkubatora projektów w ramach grupy oraz zapewnia współdziałanie poszczególnych podmiotów funkcjonujących na równoległych rynkach.

wiecej

Spółki Grupy Kapitałowej
BIOSYSTEM SA

BIOSYSTEM ELEKTRORECYKLING

Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA

Przejmujemy obowiązek zbiórki i recyklingu elektroodpadów. sporządzamy sprawozdania do urzędów marszałkowskich.

wiecej
BIOSYSTEM

Zakład Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku SA

Przejmujemy obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Sporządzamy sprawozdania do urzędów marszałkowskich.

wiecej

Odbieramy elektroodpady.

wiecej

Odbieramy zużyte baterie.

wiecej

Przetwarzamy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

wiecej

Oferujemy przetworzone surowce wtórne.

wiecej

Biosystem Elektrorecyking SA

  • BIOSYSTEM ELEKTRORECYKLING ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO S.A

Biosystem Elektroreckling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. jest firmą działającą na gruncie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2008 Nr 223, poz.1464)

Głównym założeniem ustawy jest ograniczenie ilości i masy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jego selektywna zbiórka oraz bezpieczne dla środowiska naturalnego unieszkodliwianie.

Od 2005 roku, czyli daty wejścia w życie ustawy „o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” przedmiotem działalności Biosystem Elektrorecykling SA jest organizowanie, zarządzanie oraz prowadzenie przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i innymi niż recykling procesami odzysku; unieszkodliwianie zużytego sprzętu elektrycznego oraz edukacja ekologiczna. (PKD 7414A)

Aktualnie spółka posiada mocną pozycję na rynku firm zajmujących się zbiórką i recyklingiem ZSEiE. Spośród obecnie działających organizacji odzysku Biosystem Elektrorecykling SA posiada 25% udziału w rynku, natomiast jak wynika z raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za rok 2008 spółka podpisała największą ilość umów na przejęcie obowiązków wynikających z ustawy o ZSEiE.

Ustawa „o zużytym sprzęcie” nakłada na przedsiębiorców wprowadzających na teren Polski urządzenia elektryczne i elektroniczne obowiązek zorganizowania i sfinansowania sieci zbierania odzysku i recyklingu zużytego sprzętu obejmującej teren całego kraju.

Biosystem Elektrorecykling SA w drodze umów cywilno prawnych przejmuje obowiązki od przedsiębiorców objętych ustawą o zużytym sprzęcie a następnie realizuje je poprzez stworzoną zewnętrzna sieć punktów zbierania i przetwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Opłaty za przejęcie obowiązków wnoszone są przez Klientów w zależności od masy wprowadzonego przez nich na rynek sprzętu w cyklach miesięcznych lub kwartalnych.

W ramach przyjętych zobowiązań Biosystem Elektrorecykling prowadzi również sprawozdawczość do GIOŚ oraz edukację ekologiczną.

Więcej informacji na stronie

www.bioelektro.pl

Biosystem Elektrorecykling

BIOSYSTEM SA ul. Wodna 4 30-556 Kraków tel. +48 12 296 76 46 fax +48 12 376 70 87
KRS: 0000317409 | NIP 945-20-43-923 | Regon: 120111040 | Numer Rejestrowy GIOŚ: E0002804WZP
www.biosystem.pl | e-mail: biuro@biosystem.pl

Copyrights © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone przez BIOSYSTEM SA.

Globa electro trading SAorganizacja odzysku sprzętuzakład gospodarki komunalnej